Мета дисципліни: ознайомлення студентів із призначенням та особливостями застосування основних методів статистичної обробки даних, використовуваних в освітніх вимірюваннях, та відповідним інструментарієм комп’ютерних пакетів статистичного спрямування; ознайомитися зі специфікою використання комп’ютерних статистичних пакетів для обробки результатів освітніх досліджень.
Завдання курсу:
1. Дати характеристику та порівняльний аналіз сучасних КСП.
2. Ознайомлення з сучасними технологіями, що використовують КСП.
3. Набуття практичних навичок роботи з КСП:
• структуризації та подання первинних даних;
• дослідження даних;
• побудова та редагування графіків;
• розрахунок та аналіз описових характеристик;
• проведення кореляційно-регресійного аналізу.
4. Набуття практичних навичок роботи зі статистичними функціями електронних таблиць.
Курс “Комп’ютерні статистичні пакети” базується на знаннях, що отримані при вивченні дисципліни “Інформатика”, математичних дисциплін циклу природничо-наукової підготовки, “Прикладна статистика”.
Мета дисципліни: ознайомлення студентів із призначенням та особливостями застосування основних методів статистичної обробки даних, використовуваних в освітніх вимірюваннях, та відповідним інструментарієм комп’ютерних пакетів статистичного спрямування; ознайомитися зі специфікою використання комп’ютерних статистичних пакетів для обробки результатів освітніх досліджень.
Завдання курсу:
1. Дати характеристику та порівняльний аналіз сучасних КСП.
2. Ознайомлення з сучасними технологіями, що використовують КСП.
3. Набуття практичних навичок роботи з КСП:
• структуризації та подання первинних даних;
• дослідження даних;
• побудова та редагування графіків;
• розрахунок та аналіз описових характеристик;
• проведення кореляційно-регресійного аналізу.
4. Набуття практичних навичок роботи зі статистичними функціями електронних таблиць.
Курс “Комп’ютерні статистичні пакети” базується на знаннях, що отримані при вивченні дисципліни “Інформатика”, математичних дисциплін циклу природничо-наукової підготовки, “Прикладна статистика”.
Дисципліна “Прикладна статистика” є складовою програми підготовки фахівців системи вищої та середньої освіти, які спеціалізуються в галузі освітніх вимірювань.
Мета дисципліни: навчання студентів методам прикладної статистики, які дозволяють систематизувати, обробляти й аналізувати статистичні дані, правильно інтерпретувати їх та використовувати результати аналізу у практичній діяльності.
Завдання вивчення дисципліни: опанувати основними прийомами аналізу й узагальнення статистичних даних. Вивчення дисципліни передбачає узагальнення та систематизацію теоретичних відомостей з теорії статистики, знайомить з основними математико-статистичними методами визначення законів розподілів емпіричних даних результатів тестування, їх графічному представленню, обчисленню і інтерпретації характеристик центру розподілу та міри варіації даних; побудову статистичних гіпотез та їх перевірки; розкривається сутність вибіркового методу та методів перевірки параметричних і непараметричних гіпотез; розгляд основних методів вивчення взаємозв’язків у соціальних процесах та явищах, застосування методів аналізу динамічних рядів, індексного методу тощо.
Компетенція: здатність аналізувати статистичні дані й формулювати висновки, що випливають з аналізу даних.