Дисципліна “Прикладна статистика” є складовою програми підготовки фахівців системи вищої та середньої освіти, які спеціалізуються в галузі освітніх вимірювань.
Мета дисципліни: навчання студентів методам прикладної статистики, які дозволяють систематизувати, обробляти й аналізувати статистичні дані, правильно інтерпретувати їх та використовувати результати аналізу у практичній діяльності.
Завдання вивчення дисципліни: опанувати основними прийомами аналізу й узагальнення статистичних даних. Вивчення дисципліни передбачає узагальнення та систематизацію теоретичних відомостей з теорії статистики, знайомить з основними математико-статистичними методами визначення законів розподілів емпіричних даних результатів тестування, їх графічному представленню, обчисленню і інтерпретації характеристик центру розподілу та міри варіації даних; побудову статистичних гіпотез та їх перевірки; розкривається сутність вибіркового методу та методів перевірки параметричних і непараметричних гіпотез; розгляд основних методів вивчення взаємозв’язків у соціальних процесах та явищах, застосування методів аналізу динамічних рядів, індексного методу тощо.
Компетенція: здатність аналізувати статистичні дані й формулювати висновки, що випливають з аналізу даних.