Мета дисципліни: ознайомлення студентів із призначенням та особливостями застосування основних методів статистичної обробки даних, використовуваних в освітніх вимірюваннях, та відповідним інструментарієм комп’ютерних пакетів статистичного спрямування; ознайомитися зі специфікою використання комп’ютерних статистичних пакетів для обробки результатів освітніх досліджень.
Завдання курсу:
1. Дати характеристику та порівняльний аналіз сучасних КСП.
2. Ознайомлення з сучасними технологіями, що використовують КСП.
3. Набуття практичних навичок роботи з КСП:
• структуризації та подання первинних даних;
• дослідження даних;
• побудова та редагування графіків;
• розрахунок та аналіз описових характеристик;
• проведення кореляційно-регресійного аналізу.
4. Набуття практичних навичок роботи зі статистичними функціями електронних таблиць.
Курс “Комп’ютерні статистичні пакети” базується на знаннях, що отримані при вивченні дисципліни “Інформатика”, математичних дисциплін циклу природничо-наукової підготовки, “Прикладна статистика”.