Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. Книга 10. 2011 р.

Психолого-педагогічні науки

Зміст

Титульний аркуш

Публікується за підтримки програми Європейської Комісії

Авраменко О.В., Лутченко Л.І., Паращук С.Д. Математична складова системи підготовки магістрів спеціальності 8.18010022 “Освітні вимірювання”
Авраменко О.В. Моделі та методи статистичної обробки результатів тестування: огляд монографій та підручників
Білоусова Н.В. Механізми формування потреби у самовдосконаленні
Гуртовий Ю.В., Кондрашова К.М. Аналіз тестів різних форм з математичного аналізу класичними методами та засобами irt
Збаравська Л.Ю. Реалізація принципів фундаментальної та професійної спрямованості як методологічна основа концепції навчання фізики в аграрно-технічному навчальному закладі
Коваленко Є.І. Діагностика якості професійної діяльності вчителя
Ковальчук Ю.О. Побудова інтерпретаційного аргументу й аргументу валідизації у комплексному дослідженні валідності стандартизованого предметного тесту
Котяк В.В. web-орієнтовані системи тестування навчальних досягнень
Лісова Т.В. Статистичний аналіз об’єктивності тестових оцінок з математичних дисциплін
Лупан І.В., Халецька З.П., Чеча В.О. Використання канонічного кореляційного аналізу у педагогічних дослідженнях
Садовий М.І. Діагностика научуваності студентів як чинник підвищення якості освіти
Сіткар Т.В., Малежик М.П. Система тестування з відкритою формою тестового завдання
Скиба Ю.А. Науково-концептуальні підходи до розробки стратегії безпеки і виживання людства
Скубій Т.В. Основні напрямки модернізації курсу загальної фізики у вищих навчальних закладах
Слипухина И.А. Понятие о фундаментальности и научных методах исследования в курсе общей физики высшей школы
Стець В.І., Копко І.Є. Вплив змі на формування ціннісно-змістовних понять валеологічної культури підлітків
Трифонова О.М. Діагностика якості знань студентів з використанням ікт в умовах формування інформаційного суспільства
Фетісов В.С. Основні вимоги до комп’ютерних систем тестування знань (кстз)
Фетісов В.С., Чернишова Е.О. Програмні засоби для обґрунтування якості тестових завдань
Шлянчак С.О. Позитивна динаміка рівнів професійної компетентності студентів у межах нового галузевого стандарту спеціальності “Інформатика”

Методика навчання і виховання

Вовк І.Р., Федак С.А. Інноваційні методи навчання англійської мови у вищій школі як засіб підвищення мовної компетенції
Войтович І.С. Оцінювання виконання лабораторних робіт з фізики з використанням тестового контролю
Дяченко П.М. Формування інтересу до занять фізичними вправами протягом усього життя
Кашина Г.С. Організація самостійної роботи студентів з електротехніки та електроніки на основі дистанційного курсу
Лазаренко Д.С., Садовий М.І. Технологія формування обладнання з механіки нового покоління та методика його використання у навчальному процесі
Лелеко В.В. Застосування герменевтичного підходу до вивчення тексту
Лутченко Л.І. Асистентська практика магістрантів спеціальності 8.18010022 “Освітні вимірювання”
Мамчич Т.І. Навчання статистичних методів у програмі excel
Небога А.О., Садовий М.І., Трифонова О.М. Бінарні уроки у системі освітніх вимірювань
Пихтіна Н.П. Виховання культури поведінки старших дошкільників як превентивна основа попередження негативних проявів у їх поведінці
Пісоцька Л.М. Трудове виховання дошкільників: ціннісні орієнтири родини
Савранська Н.О. Досвід культурологічної практики в національному педагогічному університеті імені м.п.драгоманова та сучасні освітні вимірювання у навчально-виховному процесі
Стадніченко С.М. Формування природничо-наукового мислення у студентів вищих медичних навчальних закладів у вивченні біофізики
Янчукова Н.В., Авраменко О.В. Методичне забезпечення практичних занять за змістовим модулем “Надійність тесту”

Професійна підготовка

Авраменко О.В., Ріжняк Р.Я. Передумови створення різнорівневих програм підготовки фахівців з освітніх вимірювань у КДПУ ім. В.Винниченка
Бадер В.І., Хижняк І.А. Застосування тестових технологій як засобу підвищення якості фахової підготовки майбутніх учителів початкових класів
Вассалатій Ю.В. Формування готовності майбутніх учителів математики до проведення педагогічного тестування засобами дистанційного навчання
Гавриленко О.М. Роль педагогічної практики студентів у формуванні готовності до професійної діяльності
Гаврілова Л.Г., Сергієнко В.П. Мультимедійний підручник з історії музичного мистецтва як засіб активізації пізнавальної діяльності й оцінювання знань майбутніх учителів музики
Єфіменко С.М. Створення інтелектуально-творчого середовища в процесі організації проектно-технологічної діяльності майбутніх учителів технологій
Попіль М.І. Вивчення впливу смислових орієнтацій на становлення професійної ідентичності медичних працівників
Світайло С.В. Деякі аспекти сучасної диригентсько-хорової підготовки
Толочко С.В. Особливості й проблеми підготовки викладачів спеціальних дисциплін аграрних вищих навчальних закладів
Юрченко Н.М. Підготовка майбутнього вчителя до формування комунікативних умінь молодших школярів

Вітчизняний і зарубіжний досвід

Клюшнікова Т.А. Вплив педагогічних ідей Фр.Фребеля на розвиток суспільного дошкільного виховання у Франції
Коваленко В.О. Філософія освіти у спадщині Дж.Дьюї
Пата Л. Особливості становлення еколого-натуралістичної освіти в Україні на поч. ХХ ст.
Ярощук Л.Г. Ідеї м.о.корфа в контексті моніторингу якості освіти

 

Наші автори

Правила щодо оформлення рукописів

Редакційна колегія